Помощи за безработни

Месечна помощ по чл.9

unemployed – Право на месечна помощ от Дирекции “Социално подпомагане” имат безработните лица които са регистрирани в дирекциите “Бюра по труда” най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и не са отказвали предлаганата им работа и включването им в курсове за квалификация и преквалификация. За получаване на помоща месечения доход на лицето или семейството трябва да е по-нисък от определен диференциран минимален доход (ДМД). Размерът на помоща се определя като разлика между диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

Не се изисква регистрация в дирекциите “Бюра по труда” на:
– родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
– лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
– лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
– лица с психически заболявания;
– лица над 18-годишна възраст, които още учат средно образование;
– бременни жени след третия месец на бременността.

Деветмесечна регистрация не се изисква от лицата, които са се регистрирали в дирекциите “Бюра по труда” в едномесечен срок от:
– изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
– навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
– приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа;
– освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието;
– завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
– изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК или на НЕЛК , с което е определена 50 и над 50 на сто намалена работоспособност;

За всички условия и изисквания за отпускане на месечна парична помощ виж чл.9 от ППЗСП
Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес – Молба-декларация, лична карта, документ за доходите, регистрация в Бюрото по труда.