Помощи за Инвалиди

Хората с трайни увреждания имат правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност.

База за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход.

Право на такива помощи имат лицата с:

Намалена работоспособност над 90% с придружител

Намалена работоспособност над 90%

Намалена работоспособност от 71% до 90%

Намалена работоспособност от 50% до 70%