Патротаж

Службите за Социален патротаж към Общините извършват срещу заплащане следните услуги:

social-worker– Доставяне на храна по домовете
– Почистване на жилищното помещение обитавано от обслужвания
– Съдействие при подаване на молби в Дирекции “Социално подпомагане”, здравните институции и пр., при инвалидност или тежко заболяване
– Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания
– Помощ в обслужването ( измерване на кръвно и др. ) и поддържането на социални контакти
– Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на сметки за ток, парно, телефон и др. със средства на лицето.
– Помощ в поддържане на личната хигиена,пране на личното и спално бельо
– Дребни ремонти на жилището и битовата техника
– Организиране на културни мероприятия, чествания на лични празници, излети и екскурзии

Месечната такса, която се заплаща за ползването на услугита на Домашния патронаж е в реалният размер на услугата, но не повече от 60% от всички доходи на патронирания ( без добавката за чужда помощ на инвалидите ).Участниците във войните заплащат само до 30% от личната си пенсия.

Молба-декларация за ползване на домашен патронаж, се подава в Службите за социален патронаж по местоживеене. В 7 дневен срок, социален работник извършва анкета в дома на лицето. При подаванe на молба за патронаж се изискват:

– Молба-декларация по образец.
– Лична карта
– Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК.
– Нотариален акт за собственост на жилището или квитанция за платен данък сгради. /за сверка/
– Копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран.

Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:

– По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
– Когато месечната такса не е платена повече от два месеца.
– При смърт на обслужваното лице.

Лицата ползващи услугите на Соц. Патронаж имат право на пауза до три месеца в годината, като за това време не се заплаща такса.