Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Приет с ПМС № 139 от 5.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.07.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 19.10.2004 г., попр., бр. 97 от 2.11.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2006 г., бр. 34 от 8.05.2009 г., в сила от 8.05.2009 г., бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 41 от 1.06.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., в сила от 4.12.2012 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 8/2002 г., стр. 304; кн. 11/2004 г., стр. 427; кн. 1/2005, стр. 479

Библиотека закони – АПИС, т. 11, р. 2, № 471

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., предишен текст на чл. 1, доп., бр. 71 от 2006 г.) С правилника се уреждат условията и редът за отпускане, изплащане, възобновяване, изменяне и прекратяване на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца.

(2) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Семейните помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца се отпускат от дирекциите “Социално подпомагане” въз основа на молба-декларация заедно с необходимите документи. Молба-декларацията се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес с изключение на случаите по чл. 11, ал. 5.

(2) В случаите, когато бременната жена или майката е малолетна, молба-декларацията по ал. 1 се подава от законния й представител.

(3) Непълнолетните бременни жени или майки подават молба-декларация по ал. 1, без да искат съгласието на законния си представител.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7, 8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.

(2) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В молба-декларацията за получаване на еднократна помощ при бременност лицата декларират брутните доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин за раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период, доходите се декларират за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на молба-декларацията със заповед по образец съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Заповедта по ал. 1 се издава в два екземпляра. Заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Когато в срока по ал. 1 лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице отказва исканата помощ, за което лицето се уведомява писмено.

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2006 г.) Всяка промяна в обстоятелствата, при които е отпусната месечна помощ по чл. 7 и 8 от ЗСПД, с изключение на измененията в доходите на семейството се декларира писмено от лицата в 7-дневен срок от настъпването й пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) В случаите по чл. 5а директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за спиране, възобновяване, изменяне или прекратяване на отпуснатите месечни помощи по чл. 7 и 8 ЗСПД.

(2) Месечните помощи по чл. 7 и 8 ЗСПД се спират, възобновяват, изменят или прекратяват от началото на месеца, следващ месеца на настъпване на промяна в обстоятелствата, с изключение на случаите, в които се предоставят под формата на социални инвестиции.

(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се издават в два екземпляра, единият от които се връчва на лицето срещу подпис.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Изплащането на семейните помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца може да се извършва по касов или безкасов път.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, помощите могат да се превеждат по банков път.

(3) С изрично писмено съгласие на майката, изразено в молба- декларацията, помощите могат да се изплащат на бащата срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Помощите, отпуснати на малолетни бременни жени или майки, се получават от законния им представител.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., попр., бр. 97 от 2004 г.) Помощите, отпуснати на непълнолетни бременни жени или майки, се получават лично.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за възстановяване на недобросъвестно получени семейни помощи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Заповедта по ал. 1 се издава в два екземпляра, единият от които се връчва на лицето срещу подпис.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Недобросъвестно получените семейни помощи за деца се събират по реда на ГПК.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) Заповедите по чл. 4, 6 и 8 на директора на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) При необходимост директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице може да назначи проверка във връзка с отпускането и предоставянето в пари и/или под формата на социални инвестиции на семейните помощи за деца.

Глава първа “а”
(Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г.)

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) (1) Еднократна помощ при бременност се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;

3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;

4. медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;

5. лична карта (за справка).

Чл. 10б. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) (1) Еднократната помощ при бременност се отпуска за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) За осигурените жени по чл. 5а от ЗСПД помощта се изплаща в размер, определен съобразно броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), но за не повече от 45 дни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г.) При изплащане на помощ по чл. 5а ЗСПД за част от календарния месец дневният размер на помощта се определя, като пълният й размер се раздели на 45 календарни дни. Общата сума на помощта се определя, като дневният й размер се умножи по броя на календарните дни, за които тя се изплаща.

Чл. 10в. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Еднократната помощ при бременност се изплаща през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията.

Глава втора

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

Чл. 11. (1) Еднократна помощ при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение от общинската администрация за родените от майката деца;

3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;

4. лична карта (за справка).

(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) По реда на ал. 1 и ал. 2, т. 2 – 4 помощта може да се изплати по изключение въз основа на представен дубликат от удостоверението за раждане на дете след извършване на проверка от дирекция “Социално подпомагане”, която обхваща:

1. установяване наличие на промяна на постоянния адрес на майката за периода от датата на раждане на детето до датата на подаване на молба-декларацията чрез справка от компетентните органи на МВР;

2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощта по чл. 6 ЗСПД от съответните дирекции “Социално подпомагане” по предходен постоянен адрес на майката.

(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В случаите, когато майката е с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната и документите по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат издадени от компетентния орган в Република България, дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка чрез консулството на съответната държава по постоянен адрес на майката за:

1. установяване на родените от майката деца въз основа на легализиран документ, еквивалентен на документа по ал. 2, т. 2;

2. установяване на ползване/неползване право на помощ при раждане в съответната държава за детето, за което се иска помощ по чл. 6 ЗСПД.

(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В случаите по ал. 4 молба-декларацията се подава от майката в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес, за който представя документ, издаден от съответната общинска администрация.

(6) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Ако при проверката по ал. 4 се установи, че правото на помощ при раждане е ползвано в държавата по постоянен адрес на майката за същото дете, за което се иска помощта по чл. 6 ЗСПД, тя не се отпуска.

Чл. 12. (1) Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаване на молба- декларацията.

(2) Еднократната помощ за раждане на дете по ал. 1 може да бъде поискана в срок 3 години, считано от края на месеца, през който е родено детето.

Чл. 13. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането на детето, за което се иска помощта, независимо дали се отглеждат в семейството на майката, с изключение на случаите, в които детето е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и за него не е получена еднократната помощ при раждане.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, еднократната помощ за раждане се изплаща за всяко дете в размера, определен в чл. 6, ал. 2 ЗСПД за второ дете.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Длъжностното лице, извършило изплащането, отразява на гърба на удостоверението за раждане: основанието за извършеното плащане; размера на помощта; поредността на детето, за което е изплатена помощта; датата на изплащане.

(2) Верността на отразените данни се удостоверява с подпис на съответното длъжностно лице и печат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Удостоверението за раждане се връща на майката срещу подпис, като към молба-декларацията се прилага копие от него.

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Допълнителна еднократна помощ за дете с трайно увреждане по чл. 6, ал. 6 ЗСПД се отпуска след подаване на нова молба-декларация и приложени към нея удостоверение за раждане на детето и копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Правото за получаване на допълнителна еднократна помощ по ал. 1 възниква от датата на инвалидизиране, когато трайното увреждане е установено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, до навършването на 2-годишна възраст на детето.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Изплатената помощ се отразява в удостоверението за раждане по реда на чл. 15.

Глава втора “а”
(Нова – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.)


ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) (1) Еднократна парична помощ за отглеждане на деца близнаци до навършване на една година се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(3) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;

2. копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД;

3. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията;

4. лична карта (за справка).

(4) При промяна на постоянния адрес на майката или на друго правоимащо лице за периода от раждането (осиновяването) или настаняването по чл. 26 ЗЗД на детето до датата на подаване на молба-декларацията дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка, която обхваща:

1. справка от компетентните органи на МВР;

2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощите по чл. 6а и 8в ЗСПД от съответните дирекции “Социално подпомагане” по предходен постоянен адрес на майката или на другите правоимащи лица по чл. 6а и 8в ЗСПД.

(5) Правото за получаване на еднократната помощ по ал. 1 възниква от датата на раждането на децата, освен ако те са оставени за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаване на молба-декларацията и/или от датата на настаняване по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Правото за получаване на еднократната помощ по ал. 2 възниква от датата на раждане (осиновяване) на детето.

(7) (Отм. – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.).

(8) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Еднократната помощ по ал. 2 се отпуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД в размера, определен по реда на чл. 8в, ал. 2 ЗСПД, независимо от броя на родените/осиновените/отглежданите в семейството деца до едногодишна възраст.
Глава трета

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

(Загл. изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.)

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) За деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, молба-декларацията се подава от пълнолетен член на семейството по постоянния му адрес.

(3) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2. (отм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.);

3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

4. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД;

5. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

6. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;

7. лична карта – за справка;

8. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД);

9. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

12. (нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция.

13. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД);

14. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).

(4) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Директорът на училището ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 4 за ученик, допуснал 5 неизвинени отсъствия за съответния месец. Справката се изпраща до 5-о число на следващия месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща в срок 3 дни на дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите.

(5) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) За децата по ал. 4 помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 ЗСПД се спира със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице за месеца, посочен в справката, и се възобновява от следващия месец, когато основанието за спиране не е налице.

(6) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В случаите на преместване на ученик по време на учебната година директорът на приемащото училище изпраща справка по образец за записания ученик съгласно приложение № 5 на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14-дневен срок от записването. Регионална дирекция за социално подпомагане изпраща в срок 3 дни справката на дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) За размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация от пенсионер, се предоставя информация по служебен ред от ТП на НОИ на дирекция “Социално подпомагане”.

(8) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., предишна ал. 4, изм., бр. 71 от 2006 г.) Месечните помощи за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции и след прекратяване на настаняването поради навършване на пълнолетие от детето, ако то продължава да живее в семейството, до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, което се удостоверява с декларация на лицата, при които е настанено детето.

(9) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., предишна ал. 5, изм., бр. 71 от 2006 г.) За установяване на обстоятелството по ал. 8 дирекция “Социално подпомагане” извършва проверки.

(10) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) Към молба-декларацията за отпускане на месечни помощи за дете с трайно увреждане до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г. и бр. 57 от 2009 г.) и на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД са изпълнени, ако детето е записано в училище в една от формите на обучение по чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19, 33, 48, 65 и 99 от 2003 г. и бр. 15 от 2004 г.) и посещава учебните занятия (за формите, които го изискват).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) За децата, чието обучение е отложено по реда на чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и това е удостоверено с документ от началника на регионалния инспекторат по образованието, се счита, че са налице условията по чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗСПД.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) За децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението по чл. 17, ал. 3, т. 4 се представя в 14-дневен срок от започване на учебните занятия.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Когато детето учи в ХIII клас на професионална гимназия, помощта се изплаща до завършването й, но не повече от 20-годишна възраст.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 ЗСПД.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Месечните помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7, ал. 8 ЗСПД се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена.

(3) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната помощ се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната помощ се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

(4) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 71 от 2006 г.) Месечната помощ по чл. 7, ал. 8 ЗСПД се изплаща до навършване на 20-годишна възраст на лицето с трайни увреждания.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) При определяне на средномесечния доход по чл. 7, ал. 1 ЗСПД се вземат предвид всички ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, които се отглеждат в семейството (родени, осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак) към момента на пораждане на правото.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Децата, които са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца, и/или социална услуга – резидентен тип, не се считат за отглеждани в семейството и не се вземат предвид при определяне на средномесечния доход на член от семейството.

(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г., отм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.).

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Месечни помощи при условията на чл. 7 ЗСПД могат да се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции и за деца, настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирани институции, или в социални услуги – резидентен тип, за периода, през който те се отглеждат в семейството, при условие че той е не по-малък от 30 дни.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Месечни помощи при условията на чл. 7 ЗСПД могат да се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции и за деца, които ползват социални услуги в общността, с изключение на социална услуга – резидентен тип, на пълна държавна издръжка.

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Месечните помощи за деца на разведени родители се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. При определяне правото на месечни помощи доходите на другия родител не се вземат предвид.

(2) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) При развод на родителите помощите по чл. 7 ЗСПД за детето/децата, навършило/навършили пълнолетие, но не повече от 20 години, ако продължава/продължават да учи/учат, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на родителя, при когото живее/живеят детето/децата.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Когато и двамата родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права, помощите се получават от настойника или попечителя въз основа на подадена от него молба-декларация независимо от дохода му.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В случаи на ограничаване на родителски права семейните помощи се изплащат на лицето, при което е настанено детето, въз основа на подадена от него молба-декларация, независимо от дохода на родителите.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Ако по време на брака един от родителите е осъден да плаща издръжка за децата, неговият доход не се взема предвид при определяне дохода на член от семейството.

(6) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) В случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД месечните помощи за деца се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на преживелия родител (осиновител), независимо от доходите на семейството, ако не е сключил нов граждански брак.

Чл. 23. Изплащането на месечните помощи се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за получаването им.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) Молба-декларация за месечни помощи по чл. 17 се подава на всеки 12 месеца.

(2) В 7-дневен срок след промяна на броя на децата, за които семейството има право на семейни помощи в периода по ал. 1, се подава нова молба-декларация за установяване само на това обстоятелство, без да се изисква актуализация на документите за доходите на семейството.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В случаите по ал. 2 директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изменение, прекратяване или отказ на помощта само по отношение на детето/децата, за което/които тя е поискана.

(4) Длъжностното лице следи за навършване на възрастта на децата, при която отпада основанието за получаване на месечни помощи, и прекратява служебно изплащането им.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.).

(6) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) В случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД месечната помощ се прекратява от месеца, следващ месеца на навършване пълнолетие на детето.

Глава трета “а”
(Нова – ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.)

МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) Лицата, които имат право на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, подават молба-декларация съгласно приложение № 5а до директора на дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, към която се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на детето;

2. копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години);

5. лична карта – за справка.

(2) В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й.

(4) Заповедта за отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане задължително се мотивира.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.).

(6) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

(7) (Отм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.).

Чл. 24б. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) (1) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането й.

(2) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява при:

1. навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако продължава да учи – до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;

2. прекратяване настаняването на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(3) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се спира и възобновява със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или на упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане месечната добавка се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента на трайно намалената работоспособност, които да водят до отпадане на правото, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечната добавка се отпуска от началото на месеца, през който е подадена.

Глава четвърта

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА

Чл. 25. (1) Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година се отпускат въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2. (нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;

3. (нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;

4. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от удостоверението за раждане на детето;

5. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД );

6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) лична карта (за справка);

7. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;

8. (нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2006 г.) копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД);

9. (нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето;

10. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД);

11. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД).

(3) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) Към молба-декларацията за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до навършване на една година не се прилага служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Месечните помощи за отглеждане на дете до една година се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи, и са налице условията по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8, ал. 3 ЗСПД се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е издадено експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на решението. Когато молба-декларацията е подадена след този срок, месечните помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена.

(3) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Месечната помощ за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 5 ЗСПД за майката се отпуска от датата на раждане на детето до датата на придобиване право на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО.

(4) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Месечната помощ за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 5 ЗСПД за осиновителката (самотния баща осиновител) се отпуска от датата на влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато осиновяване на детето, до датата на придобиване право на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО.

(5) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Месечната помощ за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 7 ЗСПД се отпуска от датата на заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето до датата на придобиване право на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО.

(6) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Помощта по ал. 3 – 5 се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните, за които е придобито правото на помощ.

(7) (Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) При изплащане на помощ за част от календарния месец дневният размер на помощта се определя, като пълният й размер се раздели на 30 календарни дни. Общата сума на помощта се определя, като дневният размер се умножи по броя на дните, за които тя се изплаща.

Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) При смърт на майката и в случаите, когато тя е лишена от родителски права, или при развод, когато упражняването на родителските права е предоставено на бащата, месечната помощ за отглеждане на дете до една година по чл. 8 ЗСПД се изплаща на лицето, упражняващо родителските права.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) При определяне правото на месечна помощ по ал. 1 се вземат предвид доходите на лицето, упражняващо родителските права, освен в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД.

Чл. 28. В случаите, при които майката е получавала обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и осигуряването бъде прекратено, помощта по чл. 8 ЗСПД се изплаща за остатъка от срока до навършване на една година на детето.

Чл. 29. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм., бр. 71 от 2006 г.) Молба-декларацията за месечни помощи по чл. 25 се подава еднократно с изключение на молби-декларациите, подадени по чл. 8, ал. 3 ЗСПД.

Чл. 30. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Помощта на осигурените лица се прекратява от датата на придобиване право на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО.

Глава пета
(Нова – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ

Чл. 31. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

3. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 3 ЗСПД );

4. удостоверение за раждане на детето (за справка);

5. лична карта (за справка);

6. (нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) протокол на ЛКК в случаите по ал. 3;

7. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 ЗСПД);

8. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);

9. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Молба-декларацията по ал. 1 се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 71 от 2006 г.) Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията.

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 71 от 2006 г.) Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас.

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) Помощта по чл. 31 се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

(2) За установяване на обстоятелството по ал. 1 дирекциите “Социално подпомагане” извършват проверка в срок един месец от започването на учебната година.

(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката се извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола.

Глава пета “а”

(Нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.)
ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ

Чл. 34а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната веднъж в годината – отиване и връщане.

(2) Правото на безплатен транспорт се ползва след представяне пред превозвача на удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Удостоверението за безплатно пътуване се издава въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация.

(4) При подаване на молба-декларацията се представя документ за самоличност.

(5) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция “Социално подпомагане” издава дубликат, като правото за безплатно пътуване със:

1. железопътен транспорт за съответната година се анулира;

2. автобусен транспорт за съответната година се анулира в случаите, в които вече е ползвано.

Чл. 34б. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) Разходите за пътуване с автобусен транспорт се изплащат въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадена в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.

(2) Към молба-декларацията се прилагат билетите и се представя копие от удостоверението, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.

Глава шеста

(Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г.)
СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Чл. 35. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) При наличие на обстоятелства по чл. 10, ал. 2 ЗСПД по преценка на директора на дирекция “Социално подпомагане” месечните помощи по чл. 7, 8, както и целевите помощи по чл. 10а ЗСПД могат да се предоставят изцяло или частично под формата на социални инвестиции.

(2) Месечните и целевите помощи по ал. 1 могат да се предоставят заедно или поотделно под формата на:

1. пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина;

2. пълно или частично заплащане на столово хранене;

3. закупуване на облекло, обувки, учебни пособия и др.

Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) Обстоятелствата по чл. 10, ал. 2 ЗСПД се установяват чрез социален анкетен лист съгласно приложение № 6 при:

1. наличие на констатации от социален, битов и здравословен характер въз основа на изготвена социална анкета – в случаите по чл. 25, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г. и бр. 31 и 103 от 2005 г.);

2. наличие на информация за деца в риск в отдел “Закрила на детето”;

3. получени сигнали: от училищни ръководства, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, граждани и др.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва в срок 20 дни съвместно с отдел “Закрила на детето”.

(3) Въз основа на резултатите от социалния анкетен лист социалният работник прави мотивирано предложение за предоставяне на семейните помощи по чл. 35, ал. 1 под формата на социална инвестиция във вид и размер, съобразени с индивидуалните потребности на детето/децата.

Чл. 37. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) В 7-дневен срок от представянето на социалния анкетен лист директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 1.

(2) В 7-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.

(3) В заповедта по ал. 1 се определят видът и размерът на семейните помощи по чл. 35 за всяко дете/деца в семейството и периодът на тяхното предоставяне.

Чл. 38. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) Видът и размерът на непаричното семейно подпомагане по чл. 35, ал. 2 могат да се изменят, спират и възобновяват съобразно потребностите на детето/децата за месеца, през който е настъпила и/или е установена промяната.

(2) Всяка промяна в обстоятелствата, във връзка с която видът и/или размерът на социалната инвестиция се изменя, спира или възобновява, се мотивира, като новото предложение се отразява в социалния анкетен лист на лицето или семейството съгласно приложение № 5.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.) За всяка промяна във вида и размера на социалната инвестиция директорът на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 1 само за децата, по отношение на които възниква основание по ал. 1.

(4) Размерът на социалната инвестиция се определя за всяко дете поотделно, но не повече от определения за него размер на помощите по чл. 7, 8 и 10а ЗСПД.

(5) При отказ за получаване на определената по чл. 35, ал. 2 форма на непарично подпомагане съответните семейни помощи за деца се спират за месеца, в който е направен отказът.

Чл. 39. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (1) За всяка реализирана социална инвестиция се издава разходооправдателен документ с всички изисквани в Закона за счетоводството реквизити, издаден на името на съответната дирекция “Социално подпомагане”.

(2) В случаите по чл. 35, ал. 3, т. 4 закупените вещи и пособия се предоставят на семействата чрез предавателно-приемателен протокол, в който са описани закупените стоки.

(3) Предавателно-приемателните протоколи се съставят в 3 еднообразни екземпляра – по един за лицето и за касата на дирекция “Социално подпомагане”. Третият екземпляр е неразделна част от комплекта документи за отпускане на семейните помощи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Решенията на РЕЛКК/ЦЕЛКК, постановени до 31 декември 2004 г., запазват действието си, при условие че срокът, определен в тях, не е изтекъл.

§ 2. (1) За деца, родени преди 1 април 2002 г., правото на месечни помощи за дете до навършване на 18 години възниква от 1 април 2002 г., ако са налице условията по чл. 7, ал. 1 ЗСПД.

(2) Месечните помощи за деца се отпускат от 1 април 2002 г., ако молба-декларацията е подадена до 30 септември 2002 г.

§ 3. Право на допълнителна еднократна помощ по чл. 6, ал. 6 ЗСПД имат децата, които към влизането в сила на закона не са навършили двегодишна възраст.

§ 4. (1) До 1 януари 2004 г. държавните и общинските средни и висши училища и професионалните колежи изплащат месечните помощи за деца по чл. 7 ЗСПД на майките, учещи в редовна форма на обучение.

(2) Помощите по ал. 1 се изплащат и за периода, през който майките са прекъснали обучението си или са отложили защитата на дипломна работа.

(3) Помощите по ал. 1 се изплащат до края на месеца, през който майките са се дипломирали.

(4) На учащите се в частните средни и висши училища и в професионалните колежи помощите по чл. 7 се изплащат от общинската служба за социално подпомагане.

(5) Учащите се, които имат право на месечни помощи по ал. 1, подават документите по чл. 17 и 25 пред съответното училище.

(6) На учащите се, които са подали документи по ал. 5 и имат право на месечни помощи, не се издава изрично разпореждане за отпускане на помощта.

(7) Разпореждането за отказ за изплащане на месечни помощи на учащите се се издава от ректора/директора на училището.

(8) Отказът за изплащане на месечни помощи може да се обжалва пред съда по реда на Закона за административното производство в 14-дневен срок от получаването му.

§ 5. (1) До 1 януари 2004 г. териториалните поделения на НОИ изплащат семейните помощи по чл. 6 и 7 ЗСПД на осигурените по чл. 4, ал. 1 и 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 КСО лица и на пенсионерите.

(2) Помощите се изплащат на майката, ако тя е осигурена или е пенсионер, или на бащата, ако той е осигурен или е пенсионер и майката не е осигурена или не е пенсионер.

(3) Когато майката започне да се осигурява или да получава пенсия, месечните помощи се получават от месеца, следващ месеца на започване на работата или получаване на пенсията, и се прекратяват от началото на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването или пенсията.

§ 6. (1) На лицата, които са подали молба-декларация и имат право на месечни помощи по реда на § 5, териториалните поделения на НОИ не издават изрично разпореждане за отпускане на помощта.

(2) На лицата, които нямат право на семейни помощи, се издава разпореждане за отказ, което подлежи на обжалване по реда на КСО.

(3) Разпорежданията за отказ за изплащане на месечни помощи към пенсиите се издават от длъжностното лице в териториалното поделение на НОИ, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване.

(4) Разпорежданията за отказ за изплащане на месечни помощи на самоосигуряващите се лица, на които осигурителните плащания се извършват в териториалните поделения на НОИ, се издават от длъжностното лице в териториалното поделение на НОИ, на което е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите на държавното обществено осигуряване.

(5) За осигурените на основание чл. 4, ал. 1 и 2 КСО не се издава разпореждане за отказ.

§ 7. (1) Семейните помощи, отпуснати по реда на § 5, се изплащат след подаване на молба-декларация от лицето, което ще получава помощта.

(2) За получаване на месечни помощи осигурените по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 КСО лица подават молба-декларация пред осигурителя. Когато лицето работи при двама и повече работодатели, семейните помощи се изплащат от основния работодател.

(3) Самоосигуряващите се лица и пенсионерите подават молба-декларация пред съответното териториално поделение на НОИ.

(4) Когато молба-декларацията е подадена с нередовни и/или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на нередностите.

(5) Ако нередностите не бъдат отстранени в срока по ал. 4, помощта се отказва.

§ 8. (1) Семейните помощи за осигурените лица се изплащат чрез осигурителя в сроковете за изплащане на трудово възнаграждение с отделна ведомост по образец съгласно приложение № 2.

(2) Месечните семейни помощи на пенсионерите се изплащат по реда за изплащане на пенсиите.

(3) Еднократните семейни помощи на пенсионерите се изплащат от съответното териториално поделение на НОИ по постоянния адрес на майката.

§ 9. (1) До 1 януари 2004 г. контролът по законосъобразното изплащане на семейни помощи на осигурените и самоосигуряващите се лица се осъществява по реда на глава седма от КСО.

(2) Недобросъвестно получените семейни помощи по реда на § 5 се възстановяват по реда на чл. 114 КСО или могат да се удържат от пенсията.

(3) Отказът на осигурителя да изплаща месечните помощи се обжалва по реда на глава осма от КСО.

§ 10. При промяна в статута на лице с право на месечна помощ в рамките на един календарен месец изплащането на месечните помощи следва да се поеме от органа, който ги е отпуснал, за целия месец, през който се дължат.

§ 11. При определяне дохода на член от семейството не се включват месечните добавки за деца по отменения Указ за насърчаване на раждаемостта.

§ 12. Правилникът се приема на основание § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПД.

§ 13. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 276 на Министерския съвет от 8 октомври 2004 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

(ДВ, бр. 93 от 2004 г.)
§ 26. Навсякъде в правилника думите “Кодекса за задължително обществено осигуряване” и “КЗОО” се заменят съответно с “Кодекса за социално осигуряване” и “КСО”.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 27. (1) По отношение на лицата, спрямо които към 1 юли 2004 г. са налице условията по чл. 5а ЗСПД, правото на еднократна помощ при бременност възниква от същата дата, ако молба-декларацията е подадена до 30 ноември 2004 г. и са изпълнени изискванията на правилника.

(2) По отношение на лицата, спрямо които към 1 юли 2004 г. са налице условията по чл. 8, ал. 4 и 6 ЗСПД, правото на месечни помощи за отглеждане на дете до една година възниква от същата дата, ако молба-декларацията е подадена до 30 ноември 2004 г. и са изпълнени изискванията на правилника.

(3) По отношение на лицата, спрямо които към 10 август 2004 г. са налице условията по чл. 7 ЗСПД, правото на месечни помощи до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст, възниква от същата дата, ако молба-декларацията е подадена до 30 ноември 2004 г. и са изпълнени изискванията на правилника.

(4) Помощите по ал. 1 – 3 се изплащат през месеца, следващ месеца, през който е подадена молба-декларацията.

§ 28. Параграф 22 влиза в сила от 1 януари 2005 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 93 на Министерския съвет от 21 април 2009 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

(ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 8.05.2009 г.)
§ 12. Еднократните помощи по чл. 8в ЗСПД за децата, които са родени преди 1 януари 2009 г., могат да бъдат поискани в срок до 6 месеца след влизането в сила на постановлението и се изплащат за времето от 1 януари 2009 г. до навършване на една година на детето.

§ 13. Еднократните помощи по § 14 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПД (ДВ, бр. 23 от 2009 г.) могат да бъдат поискани и изплатени в срок до навършване на една година на детето.

§ 14. Еднократните помощи по § 15 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПД (ДВ, бр. 23 от 2009 г.) могат да бъдат поискани и изплатени в срок 6 месеца след влизане в сила на постановлението.

§ 15. Лицата по § 15 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПД (ДВ, бр. 23 от 2009 г.) подават молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която прилагат документите по чл. 16а, ал. 3.

§ 16. (1) Средствата за изпълнението на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за семейните помощи за деца и на § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 23 от 2009 г.) се осигуряват чрез намаляване на разходите за издръжка по републиканския бюджет за сметка на разпределените в размер 90 на сто разходи съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. в размер 10 000 000 лв. по бюджетите на министерствата за 2009 г. съгласно приложението.

(2) По предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, посочени в приложението към ал. 1, министърът на финансите да извърши налагащите се промени по техните бюджети и по политики и програми в съответствие с § 56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

§ 17. Изпълнението на § 16 от постановлението се възлага на съответните министри и на министъра на финансите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 102 на Министерския съвет от 25 май 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

§ 43. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г. и бр. 27 и 29 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

10. Навсякъде в правилника думите “дете с трайни увреждания” се заменят с “дете с трайно увреждане”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 7 на Министерския съвет от 17 януари 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

(ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.)

§ 7. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от 1-во число на месеца, през който е отпаднало основанието за получаването й по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, при условие че:

1. с новото решение не са определени степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;

2. молба-декларацията е подадена:

а) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено след влизането в сила на постановлението – в 3-месечен срок от датата на издаване на решението;

б) в случаите, когато новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК е издадено преди датата на влизане в сила на постановлението – в 3-месечен срок от датата на влизане в сила на постановлението.

§ 8. При условията на § 7 месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска за периода, през който не е получавана добавка на основание

§ 40 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 102 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 на Министерския съвет от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

(ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 4.12.2012 г.)

Допълнителна разпоредба

§ 15. Навсякъде в правилника думите “детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК)” и абревиатурата “ДЕЛК” се заличават.