Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 8.04.2005 г.; изм. с Решение № 7081 от 19.07.2005 г. на ВАС на РБ – бр. 63 от 2.08.2005 г.; изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 54 от 4.07.2006 г.; изм. с Решение № 7623 от 10.07.2006 г. на ВАС на РБ – бр. 58 от 18.07.2006 г., в сила от 18.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 1 от 5.01.2007 г., в сила от 5.01.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 85 от 23.10.2007 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., изм. и доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., бр. 38 от 17.05.2011 г., в сила от 1.06.2011 г., изм., бр. 41 от 31.05.2011 г., изм. и доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 1/2005, стр. 438

Глава първа
ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 1. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) Данните по ал. 1 се използват за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки, свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация и интеграция.

(3) За водене и поддържане на информационната база данни Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено здраве и анализи, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК);

2. лицата с трайни увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от Националния осигурителен институт;

3. социално-икономическия статус на лицата с трайни увреждания от Националния статистически институт;

4. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на детето.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя от задължените органи и институции в 30-дневен срок от поискването й от Агенцията за хората с увреждания.

(5) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Регионалните дирекции за социално подпомагане изпращат всяко тримесечие социалните оценки по чл. 13, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на електронен носител в Агенцията за хората с увреждания за включване в информационната база данни.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват информационната база данни.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Базата данни се поддържа на електронен носител.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Всяка промяна на данните подлежи на вписване и допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Отбелязването и заличаването на данните се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.

(10) (Предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) В случаите по ал. 8 и 9 длъжностното лице, поддържащо базата данни, посочва основанието и датата на извършеното действие.

Глава втора
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 2. (1) Агенцията за хората с увреждания поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) В регистъра по ал. 1 се събират и поддържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Регистърът се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) За вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1 специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания подават до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заявление по образец съгласно приложение № 13.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.).

(3) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по образец съгласно приложение № 17;

2. (доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания по образец съгласно приложение № 18;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон;

4. (отм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.).

(4) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:

1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;

2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;

3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;

8. забележки по вписаните обстоятелства.

(5) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава заповед за вписване или мотивирана заповед, с която се отказва вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) При констатиране на пропуски в представените документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

(3) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от издаване на заповедта за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания издава удостоверение за регистрация.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 5. (1) Регистрацията се заличава:

1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

2. при прекратяване на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания и при заличаване от търговския регистър или от регистъра по чл. 3 от Закона за кооперациите;

3. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. (нова – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. (нова – ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) при извършване на две или повече нарушения в рамките на една година на разпоредбата на чл. 3, ал. 5.

(2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(3) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.

(5) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 – 5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок не по-малък от 6 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 3.

Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 2, ал. 1 се поддържа на магнитен носител.

(2) За всяко специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания се създава номер.

Глава трета
ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Раздел I
Състав и дейност на консултативните комисии

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания е постоянно действаща и се състои от председател, секретар и най-малко шестима членове.

(2) Председателят и секретарят на комисията се определят от директора на дирекция "Социално подпомагане" със заповедта по чл. 13, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост към дирекция "Социално подпомагане" може да се създават повече от една консултативна комисия.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Заседанията на комисията по чл. 7, ал. 1 се свикват най-малко веднъж месечно от председателя на комисията и са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 1/2 от състава на комисията.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При системно отсъствие на член от заседанията на комисията директорът на дирекция "Социално подпомагане" може да го замени или да поиска от съответния орган по чл. 13, ал. 3, т. 2 – 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания да определи друго лице за член на комисията.

(3) Всяко заседание се провежда съгласно утвърден от председателя дневен ред, който се изпраща заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието.

(4) По решение на всички присъстващи на заседанието лица от състава на комисията дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост.

(5) По предложение на председателя или на членове от състава на комисията за участие в заседанията й могат да бъдат поканени и други лица в качеството им на експерти и/или представители на неправителствени организации.

(6) Всяко лице с трайно увреждане и/или негов упълномощен представител има право да присъства на заседанието, на което се извършва неговата социална оценка.

Чл. 9. Секретарят на комисията:

1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията и го представя на председателя за утвърждаване;

2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) изпраща дневния ред заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието;

3. води протокол за всяко заседание на комисията;

4. осигурява при необходимост на членовете на комисията допълнителни материали за подпомагане на дейността й;

5. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) уведомява лицата с трайни увреждания не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглеждат техните заявления.

Чл. 10. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя, от присъствалите членове и от секретаря.

(2) Протоколът задължително съдържа кратки мотиви за всяка извършена социална оценка.

Раздел II
Социална оценка

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания подават заявление-декларация за извършване на социална оценка до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Социалният доклад по ал. 2 се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" при подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Социалните работници по ал. 2 и 3 извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадено заявление-декларация за извършване на социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Председателят на комисията представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред заявления-декларации и изготвените към тях социални доклади.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Комисията установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2007 г., изм., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) По всяко постъпило заявление-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка съгласно приложение № 3, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в заявление-декларацията за изготвяне на социална оценка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2007 г.) При изготвянето на социалната оценка се вземат предвид препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., предишна ал. 3, бр. 1 от 2007 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за:

1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра – за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за лицето, подало заявление-декларацията, и за дирекция "Социално подпомагане".

(6) Социалната оценка се връчва на лицето в 14-дневен срок от изготвянето.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Социалната оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.

(2) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Срокът на действие на социална оценка, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, е 5 години от датата на издаването й.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Нова социална оценка може да бъде извършена преди изтичането на срока на предходната оценка по желание на лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания при:

1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) издаване на ново експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК преди изтичането на срока на действащото решение;

2. промяна в потребностите на лицето;

3. промяна във възможностите за интеграция на лицето.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Протоколите и материалите от заседанията на комисията, както и социалните оценки се съхраняват за срок 10 години в дирекция "Социално подпомагане", след което документите подлежат на експертиза и след утвърждаването на резултатите от нея се пристъпва към предаването им в Националния архивен фонд.

Глава четвърта
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Чл. 16. (1) Агенцията за хората с увреждания предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми по Закона за интеграция на хората с увреждания на:

1. хората с увреждания;

2. работодателите/органите по назначаване;

3. специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа:

1. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) условията, при които се финансират проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване на достъп до работното място на хора с трайни увреждания;

2. условията за финансиране на проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;

3. условията за отпускане на средства по целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Чл. 17. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа:

1. специфични условия за кандидатстване;

2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;

3. механизъм за разпределяне на средствата;

4. механизъм за финансиране.

(3) Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:

1. да е регистриран по действащото законодателство;

2. да няма изискуеми публични задължения;

3. да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;

4. да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 – 4 се доказват с писмена декларация.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.

(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с работодателя, съответно с органа по назначаване с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.

(13) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 18. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, внася ежемесечно в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда и в сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателите – специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания, по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателя по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.

(4) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите, когато средствата по ал. 2 и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за рехабилитация и социална интеграция на наетите хора с трайни увреждания, тези средства се считат за допустима държавна помощ със социален характер.

Чл. 19. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.

(3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:

1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) да не ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта;

2. да нямат изискуеми публични задължения;

3. (нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.

(4) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 се доказват с писмена декларация.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) (Предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) (Предишна ал. 11, изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 20. (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

(2) Методиката по ал. 1 съдържа:

1. специфични условия за кандидатстване;

2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;

3. механизъм за разпределяне на средствата;

4. механизъм за финансиране.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:

1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. да нямат изискуеми публични задължения;

3. да не са получавали държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;

4. (нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници за същата цел.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 – 4 се доказват с писмена декларация.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.

(6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.

(7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от членовете й.

(8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.

(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.

(10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.

(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с органите на управление на специализираните предприятия или кооперации с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.

(12) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:

1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;

3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.

(2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложения № 11 и 12 в Агенцията за хората с увреждания, съдържаща информация относно:

1. броя на заявените от работодателя свободни работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) броя на заетите работни места от определените по т. 1;

3. броя на назначените хора с трайни увреждания по т. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя в едномесечен срок от постъпването й.

(4) Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Ежегодно до 31 август на текущата година национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания могат да подават пред министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

(2) Министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 представят получените при тях предложения в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

(3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания представя на Министерския съвет становище за актуализация на списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" със съдействието на дирекциите "Социално подпомагане" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център и регистрирани в дирекциите "Бюро по труда", към подходящи свободни работни места.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център, към свободни работни места, които отговарят на индивидуалния план за интеграция по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Глава пета
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА

Раздел I

Месечна добавка за социална интеграция

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.

(2) База за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.

Чл. 25. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).

Чл. 26. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка.

(2) Добавката по ал. 1 не може да се ползва от:

1. лицата, които се обучават в специални училища;

2. лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) (1) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.

(2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

(3) Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Чл. 30. (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за достъпна информация е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Чл. 31. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.

(2) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено от лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заявление-декларация съгласно приложение № 4 за ползване на правата по чл. 25, 26, 29 – 31 се подава еднократно за срока на социалната оценка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заявление-декларация съгласно приложение № 4 за ползване на правата по чл. 27 се подава от началото на месеца на започване на обучението.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заявление-декларация съгласно приложение № 5 за ползване на правата по чл. 28 се подава в едномесечен срок след реализиране на правото и приложени разходооправдателни документи.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Към заявленията по ал. 2, 3 и 4 се прилагат копия от:

1. социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) експертното решение от ТЕЛК/НЕЛК.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) В срок 20 дни от подаването на заявление-декларацията по чл. 32, ал. 2, 3 или 4 социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.

(2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на заявление-декларацията.

(4) Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечната добавка за социална интеграция се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата.

(2) Добавката по ал. 1 се прекратява при:

1. извършване на нова социална оценка и липса на предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция;

2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.).

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) В случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако заявление-декларацията е подадено в едномесечен срок от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Преосвидетелстваните лица с трайни увреждания, подали заявление-декларация за месечна добавка след изтичане на срока по ал. 1, придобиват право на месечна добавка от 1-во число на месеца на подаване на новото заявление-декларация.

Чл. 38. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите месечни добавки за социална интеграция, чийто срок за съхраняване е 10 години считано от месеца на прекратяването им.

Раздел II
Целеви помощи за социална интеграция

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Целева помощ по чл. 39 се отпуска само при предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на заявление-декларация съгласно приложение № 8, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от:

1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;

2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна възраст;

3. (нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.

(4) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.).

(8) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 64 от 2007 г.) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 – 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 85 от 2007 г., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) (1) Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Лицата с увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.

(3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.

(4) Паричната компенсация по ал. 3 се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Към фактурата по ал. 2 на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка (при плащане в брой), гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция "Социално подпомагане" оригиналната фактура и касова бележка/платежен документ за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка, отчитането по реда на ал. 4 се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ.

(6) При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ.

Чл. 43б. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта.

Чл. 44. Дирекциите "Социално подпомагане" водят следната задължителна документация:

1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) досие на лицата, подали заявление за целева помощ, съдържащо: заявление, медицинските документи, екземпляр от издадената заповед, копие от фактурата, касовата бележка/платежен документ и екземпляр от приемо-предавателен протокол за получаване;

2. регистрационен дневник на лицата, получили заповед за отпускане на целева помощ, в който се отбелязват номерът и датата на заповедта;

3. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) картотека-извлечения от регистъра на лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето подава заявление-декларация по образец съгласно приложение № 15 и представя в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес:

1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;

2. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.

(3) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 10 дни от подаване на заявление-декларацията издава мотивирана заповед по образец съгласно приложение № 16, с която отпуска или отказва помощта.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.

Чл. 46. (1) Медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.

(2) При преустановяване ползването на медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения те се връщат в дирекция "Социално подпомагане".

(3) Върнатите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2007 г.) (1) Разходите за отпускане и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения са за сметка на Агенцията за социално подпомагане.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) За осъществяване на дейността по чл. 43а, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията, която Агенцията за хората с увреждания й предоставя в 3-дневен срок след вписване на лицата в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" изпращат всеки месец на Агенцията за хората с увреждания опис на приемо-предавателни протоколи и копия от тях за предоставените медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.

(5) Агенцията за хората с увреждания осъществява контрол за спазване на критериите и изискванията за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 47а. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:

1. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

2. да са работещи или учащи се;

3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Целевата помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация съгласно приложение № 10, подадено от правоимащото лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст – от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Към заявление-декларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:

1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;

2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

3. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;

4. лична карта (за справка).

(5) При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.

(7) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й.

(8) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(9) Заповедта по ал. 8 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) Помощта по ал. 1 може да се ползва повторно след изтичането на 5-годишен срок от предишното й получаване.

Чл. 49. Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) За получаване на целевата помощ по ал. 1 се подава заявление-декларация съгласно приложение № 10, към която се прилагат следните документи:

1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;

2. документ, съдържащ данни за доход на член от семейството през последните 12 месеца;

3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4. лична карта (за справка).

(3) Социален работник от дирекция "Социално подпомагане" извършва оглед и удостоверява със социална анкета, че преустройството е извършено с цел осигуряване свободно придвижване на човека с увреждане.

(4) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска по предложение на социалния работник.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявлението, в 7-дневен срок от издаването й.

(7) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.

(8) Заповедта по ал. 7 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.

(3) Бюрата за жестомимичен превод ежемесечно представят описи на Агенцията за хората с увреждания за ползвалите жестомимични услуги.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на глухите в България, свързани със заплащането на жестомимичните услуги, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 52. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.

(3) Териториалните структури на Съюза на слепите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на слепите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и териториалните структури на Центъра за психологически изследвания представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

(5) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2013 г. , в сила от 9.08.2013 г.) Отношенията между Агенцията за хората с увреждания и Центъра за психологически изследвания, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.

(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Чл. 53б. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата със сляпо-глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.

(3) Териториалните структури на Националната асоциация на сляпо-глухите в България представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Националната асоциация на сляпо-глухите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Раздел III
Условия и ред за субсидиране на национално представените организации на или за хора с увреждания

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Национално представителните организации на и за хората с увреждания правят предложения за субсидии, съпроводени с доклад и разчет, които представят на Министерството на финансите съгласно бюджетни насоки и в сроковете, определени от министъра на финансите за представяне на проектобюджетите на държавните органи, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.

Чл. 55. (1) Управителният съвет на Държавната парично-предметна лотария на основание чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта ежегодно предлага на министъра на финансите организирането на целева лотария, приходите от която се внасят в Агенцията за хората с увреждания.

(2) Министърът на финансите възлага на Държавната парично-предметна лотария организирането на целевата лотария по ал. 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Семейството" включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца (родени, заварени, доведени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите граждански брак).

2. "Доходи за отпускане на целеви помощи" са всички приходи, произхождащи от:

а) трудова дейност;

б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;

г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;

д) наем, рента и аренда;

е) авторски и лицензионни възнаграждения;

ж) дивиденти и доходи от дялово участие;

з) премии и награди от спортни състезания;

и) обезщетения и помощи;

к) пенсии;

л) стипендии;

м) месечни добавки за деца;

н) присъдени издръжки;

о) други.

3. Не се считат за доходи при отпускане на целевите помощи:

а) (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) помощите и добавките, отпуснати по реда на правилника;

б) добавката към пенсиите за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

в) еднократната помощ при раждане по чл. 1 от Указа за насърчаване на раждаемостта до 31 март 2002 г. включително и по чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;

г) хуманитарните помощи;

д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;

е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

ж) допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;

з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

и) сумите, които настанените в специализирани институции за предоставяне на социални услуги получават като възнаграждение за участие в трудовотерапевтичен процес;

к) финансовите средства и помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Правото на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от 1 януари 2005 г., при условие че молбата за социална оценка е подадена до 1 юли 2005 г., а в останалите случаи – от датата на подаване на молбата за месечна добавка за социална интеграция.

§ 3. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31 декември 2004 г., запазват действието си, при условие че срокът, определен в тях, не е изтекъл.

§ 4. Правилникът се приема на основание чл. 9, ал. 6, чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 12, чл. 44, ал. 4 и чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
————————————————————————————————

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 206 от 27 септември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на

Министерството на икономиката и енергетиката

(ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 на Министерския съвет от 26 юни 2006 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 54 от 2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителна разпоредба

§ 31. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в правилника думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

Заключителна разпоредба

§ 32. Параграф 31 влиза в сила от 12 юли 2006 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 179 на Министерския съвет от 27 юли 2007 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

§ 12. (1) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в приложенията към него думите "помощни средства, приспособления и съоръжения", "помощни средства, приспособления или съоръжения", "помощно средство, приспособление или съоръжение" и "помощно средство, приспособление, съоръжение" се заменят с "медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения", съответно "медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение".

(2) Навсякъде в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания думите "помощните средства, приспособления и съоръжения" и "помощните средства, приспособления или съоръжения" се заменят с "медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения".

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 248 на Министерския съвет от 15 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 85 от 2007 г.)

§ 4. (1) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да предоставят помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г.

(2) Паричните средства за предоставените от лицата по ал. 1 помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане срещу представяне на платежен документ и предавателно-приемателен протокол.

(3) Лицата, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания преди 12 юни 2007 г., могат да извършват ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до 31 декември 2007 г., както и да получават дължимите финансови средства за тази дейност от Агенцията за социално подпомагане в рамките на експлоатационния им срок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 на Министерския съвет от 25 май 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

……………………………………………………………..

§ 38. Навсякъде в правилника и в приложенията към него пред абревиатурата "ТЕЛК" се добавя "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. Правото на месечна добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания възниква от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за правоимащите лица, при условие че молба-декларацията за социална оценка по чл. 11 е подадена преди 1 юли 2010 г., а в останалите случаи – от датата на нейното подаване.

§ 40. В случаите на преосвидетелстване на дете с трайно увреждане, за което преди 29 март 2010 г. е била прекратена месечната добавка за дете с трайно увреждане по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания поради изтичане на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК и необходимост от преосвидетелстване, месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, определен за явяване пред ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване, при условие че:

1. с новото решение не е определена степен и вид на увреждане под 50 на сто или степен на намалена работоспособност под 50 на сто;

2. молба-декларацията е подадена в 3-месечен срок от датата на издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

…………………………………………………………….

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 159 на Министерския съвет от 2 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

(ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 9.08.2013 г.)

§ 38. Навсякъде в правилника абревиатурата "ДЕЛК/" се заличава.