Месечна парична помощ

parichna-pomost Помоща се отпуска ежемесечно на лица или семейства, които отговарят на следните условия:
– Месечният доход на лицето или семейството да е по-нисък от диференцирания минимален доход (ДМД).
– Жилището да е единствено и не по-голямо от: едностайно – за 1 лице; двустайно за двучленно и тричленно семейство; тристайно за четиричленно и тн.
– Да не притежават движима или надвижима собственост, която може да бъде източник на доходи. Не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее инвалид с 50 или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
– Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
– Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
– Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
– Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. (за 1 човек – 500 лв, за 2 ма – 1000 лв.и т.н.)
– Безработните лица да имат най-малко деветмесечна регистрация в Бюрото по труда.

Молби-декларации за отпускане на месечна парична помощ се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене.
За всички условия и изисквания за отпускане на месечна парична помощ виж чл.9 от ППЗСП