Социални Помощи

Максимални доходи и коефициенти за получаване на месечна парична и целева помощ за отопление.

Вид семейство Коефициент: Диф. минимален доход
(К)Х(ГМД)/100
Коефициент за отопление: За отопление – доход до:
Лице над 75 години, живеещо само 165 123.75лв. 311 233.25 лв.
Лице над 65 години, живеещо само. 140 105лв. 297 222.75лв.
Лице над 70 години 100 75лв. 206 154.50лв.
За всеки от съвместно живеещите съпрузи 66 49.50 лв. 167 125.25лв.
За лице, съжителстващо с друго лице или семейство 66 49.50лв. 224 168 лв.
Лице живеещо само 73 54.75лв. 233 174.75лв.
За лице с трайно намалена работоспособност, живеещо само 100 75лв. 272 204лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 100 75лв. 206 154.50лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 125 93.75лв 246 184.50лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто 125 93.75лв. 297 222.75лв
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 91 68.25лв 180 135лв
За родител, отглеждащ сам дете/деца до 3-годишна възраст 120 90лв 206 154.50лв
За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 100 75лв 272 204лв
За бременни жени 45 дни преди раждане 100 75лв 206 154.50лв
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст 206 154.50лв
За дете сирак 219.88 164.25лв
За дете с трайно увреждане 219.88 164.25лв