Помощ за дете до 1 година

Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година -100 лв. месечно

babyПредоставя се в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв., при условие, че:

– майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
– детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
– детето живее постоянно в страната.

Помоща може да се получава и на самотен баща-осиновител или приемно семейство ако отговарят на посочените по-горе условия.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.За всички условия за отпускане на тази помощ виж чл. 25 от ППЗСПД

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.