Помощ за близнаци

Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – по 600 лв. за всяко дете

Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя ежегодно ot МТСП и се изплаща за всяко дете близнак. Помощта се изплаща на майката,а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Тази помощ може да се получава и от самотен баща, както и от и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помоща може да бъде поискана в срок до навършване на една година на децата.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.