Помощ за отопление

otoplenie Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 Ноември до 31 Mарт.

Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците Ноември и Декември не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари – за месеците Януари, Февруари и Март.

Молба-декларация по образец се подава в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помоща.

Право на помощта, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:

  • Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
  • Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
  • Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
  • Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.