Наредба за отпускане на целева помощ за отопление

НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2008 г., в сила от 27.05.2008 г., изм., бр. 59 от 1.07.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., в сила от 29.07.2008 г., бр. 72 от 8.09.2009 г., в сила от 8.09.2009 г., бр. 52 от 9.07.2010 г., в сила от 1.07.2010 г., изм., бр. 45 от 15.06.2012 г.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.
Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
(2) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.VII.2008 г., се намалява с коефициент 1,104.
(3) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:
1. за лице, живеещо само – 210 на сто от ГМД;
2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само – 249,6 на сто от ГМД;
3. за дете сирак – 196,8 на сто от ГМД;
4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 249,6 на сто от ГМД;
5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 144 на сто от ГМД;
6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 157,2 на сто от ГМД;
7. за дете с трайно увреждане – 196,8 на сто от ГМД;

8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 201,6 на сто от ГМД;
9. за бременни жени 45 дни преди раждане – 183,6 на сто от ГМД;
10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 183,6 на сто от ГМД;
11. за лице на възраст над 70 години – 183,6 на сто от ГМД;
12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само – 274,8 на сто от ГМД;
13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 288 на сто от ГМД;
14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто – 183,6 на сто от ГМД;
15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 223,2 на сто от ГМД;
16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 274,8 на сто от ГМД.

(5) При наличие на повече от едно основание за определяне на процент по ал. 4 се прилага процентът с по-висок размер.
(6) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г.) Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 350 квтч електроенергия, от които 250 квтч дневна и 100 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.).
(3) Размерът на целевата помощ за отопление по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
Чл. 4. (1) Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложението в дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
(2) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) В молба-декларацията по ал. 1 задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 2, изм., бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., бр. 45 от 2012 г. ) В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад по чл. 27 ППЗСП, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.
(4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 45 от 2012 г. ) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., бр. 45 от 2012 г. ) Заповедта по ал. 4 се връчва в 14-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
1. при отопление с топлоенергия – чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество;
2. при отопление с електроенергия – в пари на правоимащото лице или семейство;
3. при отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството;
4. при отопление с природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство.
Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., изм. и доп., бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2012 г. ) Молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.
(2) Целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща по следния ред:
1. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2012 г. ) за месеците ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;
2. до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март.
(3) За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните топлофикационни дружества.
(4) Неусвоените средства за месечни целеви помощи за отопление с топлоенергия се възстановяват от съответните топлофикационни дружества на дирекциите "Социално подпомагане" след окончателното годишно отчитане на средствата за търговско измерване от фирмите за топлинно счетоводство, но не по-късно от 30 октомври на текущата година.
(5) Когато едно жилище се обитава от повече от едно лице или семейство и топлоенергията се отчита на общ измервателен уред или се начислява на обща партида, размерът на помощта на правоимащите лица и семейства се осигурява по сметката на титуляря.
(6) За лицата и семействата, които се отопляват с твърдо гориво в случаите по чл. 4а, т. 3, буква "б", целевата помощ се изплаща на търговците на твърдо гориво по реда на ал. 2.
(7) Изплащането на помощта в случаите по чл. 4а, т. 2, т. 3, буква "а" и т. 4 може да се извършва по касов и безкасов път.
(8) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция "Социално подпомагане" по изключение може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление, като същата се изплаща в пари на лицата или семействата по реда на ал. 2.
Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 5а, изм. – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Дължимите суми по чл. 5, ал. 6 се превеждат по следния ред:
1. правоимащите лица и семейства, които се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта по чл. 4, ал. 4 на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година;
2. търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на текущата година;
3. при предоставянето на твърдото гориво търговецът на твърдо гориво издава фактура с включен данък върху добавената стойност;
4. фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при получаването на твърдото гориво;
5. във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта;
6. на правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата;
7. търговецът на твърдо гориво изпраща в съответната дирекция "Социално подпомагане" заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво;
8. крайният срок за представяне на всички заявки от търговците на твърдо гориво за съответния отоплителен сезон е 5 декември на текущата година;
9. към заявката по т. 7 се прилагат:
а) опис на издадените фактури;
б) екземпляр от издадените фактури;
10. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка на представения опис и превежда на търговците на твърдо гориво сумите по банков път по реда на чл. 5, ал. 6.
(2) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Дирекции "Социално подпомагане" представят до 30 ноември на съответните електроразпределителни дружества списъци, съдържащи трите имена на бенефициента, клиентски номер и титуляр на сметката, за които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия.
(3) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Електроразпределителните дружества връщат информация на дирекции "Социално подпомагане" по подадените списъци за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.
(4) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) При установяване на случаи по ал. 3, в които отпусната помощ не е била използвана по предназначение, се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 6 ЗСП.
Чл. 6. Недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП.
§ 2. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 ноември до 31 март.
§ 3. "Диференциран минимален доход за отопление" е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние, определена по реда на чл. 2, ал. 4.
§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) "Търговец на твърдо гориво" е всеки търговец, който извършва продажби на дребно на твърдо гориво на територията на страната.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 53 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., бр. 35, 70 и 89 от 2005 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г.).
§ 5. Неусвоените средства по отменените чл. 8 и 8а от Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2007 – 2008 г. се възстановяват по досегашния ред, но не по-късно от 30 октомври 2008 г.
§ 5а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.) Отпуснатите целеви помощи за настоящия отоплителен сезон ще се изплащат по следния ред:
1. в срок до 30 септември всички лица и семейства, които вече са подали молба-декларация, са длъжни да декларират желания от тях начин за изплащане на помощта;
2. когато целевата помощ ще се изплаща на търговец на твърдо гориво, лицата и семействата са длъжни да върнат връчената им заповед за отпускане на помощта в срок до 30 септември;
3. директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 7 дни допълва издадената заповед съгласно чл. 4, ал. 4 за начина на изплащане на помощта;
4. заповедта по т. 3 се връчва по реда на чл. 4, ал. 5 .
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г.)
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 5. Разпоредбите по § 1 се прилагат и за подадените молби-декларации до датата на влизане в сила на тази наредба.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 8.09.2009 г.)
……………………………………………………………..
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник" и се прилага за всички подадени молби-декларации от 1.VII.2009 г.

Приложение
към чл. 4, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 45 от 2012 г.)