Еднократна парична помощ

За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.

Молби-декларации за отпускане на еднократна парична помощ се подават в дирекции “Социално подпомагане” по местоживеене.

За всички условия и изисквания за отпускане на eднократна парична помощ виж чл.16 от ППЗСП