Помощи за Ученици

uchenikПраво на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават по постоянен адрес до 15 Октомври, след записване на детето в първи клас.

Размерът на тази помощ към момента е 250 лева.

Еднократната целева помощ за ученици по Чл. 31. се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Прилагат се следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето ;
4. Удостоверение за раждане на детето (за справка);
5. Лична карта (за справка);
6. Протокол на ЛКК (ако има такъв);
7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);
8. Удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).