Семейни помощи

От Дирекциите “Социално подпомагане” се отпускат семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, на лица и семейства които отговарят на следните условия:

– бременни жени – български граждани;
– семейства на български граждани – за децата, които отглеждат в страната;
– семейства, в които единият от родителите е български гражданин – за деца с българско гражданство, които отглеждат в страната;
– семейства на роднини, близки или приемни семейства – за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
– бременни жени – чужди граждани, и семейства на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Eднократна парична помощ при бременност – 150 лв

Еднократна парична помощ при раждане на дете – 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете

Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – по 600 лв. за всяко дете

Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – 2880 лв.

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 35 лв. месечно

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година -100 лв. месечно

Еднократната целева помощ за ученици