Домовете за стари хора

old-womanДирекциите “Социално подпомагане” извършват настаняване в домовете за стари хора на лица, които са навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В домовете за стари хора се осигурява:

– Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
– Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
– Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
– Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
– Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);
– Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;
– Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;
– Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите

Mолба от лицето до директора на дирекция “Социално подпомагане” се подава по настоящ адрес заедно с:

– Kопие от документ за самоличност;
– Kопие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
– Kопие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такива.

Наличието на необходимите условия за настаняване, се установяват от социален работник в анкета извършена в дома на лицето.

Настаняването в домовете за стари хора се извършва от Директорът на дирекция “Социално подпомагане”, на чиято територия функционира домът, по реда на постъпване на молбите. Настаняване на нови кандидати в дома се извършва при наличие на свободни места.

За ползваните социални услуги в домовете за стари хора се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи.