Месечна помощ за дете

Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 35 лв. месечно.

Помоща предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.. Изплаща се всеки месец до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, на деца които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се получава независимо от дохода на семейството и е в двоен размер. Размерът на помощта се определя ежегодно ot МТСП.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.