Молби

Молби-Декларация: Подава се:
Молба за месечна или еднократна помощ Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Молба за целева помощ за отопление Молби за за получаване на енергийна помощ през отоплителният сезон
(01 Ноември – 31 Март) се подават от 1 Юли до 31 Октомври в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция Подава се за отпускане на месечни добавки за транспорт, телефон, лекарства и наем на лица с намалена трудоспособност .
Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Молба за отпускане на целева помощ за балнеолечение Подава се за възстановяване на сумата за балнеолечение на лица с намалена трудоспособност над 90%.
Молба за отпускане на целева помощ за закупуване и ремонт на помощни средства Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето нуждаещо се от помощните средства.
Молба за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на нуждаещото се лице.
Молба за отпускане на еднократна парична помощ при бременност Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.
Молба за отпускане на еднократна парична помощ при раждане на дете Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.
Молба за отпускане на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година и/или
еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка
Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.
Молба за отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Молба за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици Подава се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.